10.9.2019

Pirkanmaan festivaalien juhlavuosi – 10 vuotta voimaa verkostoista

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa. Pirfest on Suomen suurin alueellinen festivaaliverkosto, joka kokoaa yhteen 36 pirkanmaalaista kulttuurifestivaalia ja toimii muun muassa tapahtumien kehittämisen, edunvalvonnan sekä tunnettuuden edistämiseksi. Lisäksi Pirfest tuo esiin kulttuuritapahtumien merkitystä alueellisena vetovoimatekijänä sekä elinkeinoelämän että hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Pirkanmaan festivaalien verkostomallinen toiminta sai alkunsa festivaalien omista tarpeista ja toiveista Tampereen kulttuuripääkaupunkihaun yhteydessä vuonna 2005. Yhteisten keskustelujen myötä löytyi halu tiivistää festivaalitoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda tavoitteellisesti esiin festivaalien yhteisöllistä merkitystä ja aluetaloudellista vaikuttavuutta. Euroopan aluekehitysrahaston tuella käynnistettiin Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hanke, jonka ympärille Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry perustettiin kesäkuussa 2009.

Vaikuttavuus esiin yhteistyöllä

Verkoston kehittämishankkeen projektipäällikkö ja Pirfestin ensimmäinen toiminnanjohtaja Susanna Markkola oli mukana rakentamassa festivaalitoimijoiden yhteistyötä ja yhdistyksen organisoitumista ensimmäisen viiden toimintavuoden aikana.

– Tavoitteena oli tiivistää festivaalien yhteistyötä ihan konkretiankin tasolla. Toiminnanjohtajat tutustuivat toisiinsa, oli vertaisarviointia ja käynnistettiin kävijätutkimukset, jotta saatiin tietoa festivaalikohtaisen tiedon lisäksi tietoa Pirkanmaan festivaalien vaikuttavuudesta.

Yhteisesti organisoidut kävijätutkimukset sekä kävijämäärien ja muiden taloudellisten tunnuslukujen säännöllinen kartoitus ovat tärkeitä aikaansaannoksia, joiden avulla festivaalien toiminnan vaikutuksia on voitu kootusti raportoida esimerkiksi kaupungin suuntaan. Pirfest on tuonut alusta alkaen aktiivisesti esiin festivaalitoiminnan positiivisia kerrannaisvaikutuksia, ja pitkäjänteisen työn ansiosta myös päättäjät ovat alkaneet tunnistaa festivaalien arvon hyvinvoinnin lisäksi myös elinkeinon kannalta. Markkola pitääkin yhtenä Pirfestin tärkeimmistä saavutuksista rahoituksen saamista nimenomaan Tampereen kaupungin elinkeinopuolen kumppanuusavustuksista.

Vetovoimainen festivaalipääkaupunki maailmankartalle

Kymmenen toimintavuotensa aikana Pirfest ry on toteuttanut jäsenfestivaalien yhteisiä kehityshankkeita muun muassa yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi sekä kehittänyt festivaalialan osaamista järjestämällä erilaisia ammattilaisille suunnattuja koulutuksia. Myös kulttuurimatkailu on yksi Pirfestin keskeisiä kehityskohteita, ja tavoitteena on festivaalien avulla tuoda esiin Pirkanmaan alueen tunnettuutta ja vetovoimaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Työ kulttuurimatkailun edistämiseksi alkoi jo Markkolan toimikauden aikana, jolloin Pirfestissä kehitettiin venäläisten festivaalimatkailua ja käynnistettiin kolmivuotinen Culture Tampere Region -hanke. CTR-Hanke toi yhteen noin sata festivaali- ja matkailualan toimijaa Pirkanmaan alueelta, teki tutkimusta, kehitti kulttuurimatkailun verkostoja ja yhteistyötä sekä opetti festivaaleille tuotteistamista. Pirfest toteutti myös yhteisen opintomatkan Edinburghiin, mikä avasi silmiä kulttuurimatkailun mahdollisuuksille.

Susanna Markkolan mukaan festivaaleistaan tunnettu Edinburgh olisikin edelleen tärkeä benchmarkattava kohde, josta kannattaisi ottaa mallia tulevaan:

– Kymmenen vuotta sitten Pirfest syntyi kulttuuripääkaupunkihakemuksen tiimoilta. Toiminta on hienosti vakiintunut, ja nyt rimaa voisi nostaa uudelle tasolle: uuden kulttuuripääkaupunkihankkeen tuella tavoitteena voisi olla 10 vuoden päästä Euroopan vetovoimaisin festivaalipääkaupunki heti Edinburghin jälkeen.

Työ kulttuurimatkailun edistämisen eteen jatkuu, ja parhaillaan käynnissä on Pirkanmaan festivaalien kansainvälistymishanke, jonka tarkoituksena on viedä aiemmat opit uudelle tasolle ja lisätä Pirkanmaan festivaalien houkuttelevuutta ja saavutettavuutta myös kansainvälisten matkailijoiden ja matkanjärjestäjien näkökulmasta.

Osaamista ja luovia hankkeita

Kulttuurimatkailun kehittämisen ohella Pirfest on kymmenen toimintavuotensa aikana toteuttanut jäsenfestivaalien yhteisiä hankkeita muun muassa yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi sekä tukenut festivaatoimijoiden osaamista järjestämällä erilaisia ammattilaisille suunnattuja koulutuksia.

Pirfestin toiminnanjohtajana vuodet 2014–2018 toiminut Annamaija Saarela on erityisen ylpeä myös Pirkanmaan festivaalien toteuttamista luovista hankkeista, kuten Lähiartisti-projektista, joka työllisti neljä pirkanmaalaista taiteilijaa ja vei kulttuuria lähiöihin. Pirkanmaan festivaalien Lähiartisteina ovat toimineet muusikot Laura Moisio ja Ville Leinonen, kaupunkitaiteilija Ville Färsaaret sekä runoilija Anna Elina Isoaro. Pirfestin taideprojekteista myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestetty Sananvapauden tarina on jäänyt Saarelan mieleen.

Tampereen G Livelabin toiminnanjohtajana nykyisin työskentelevä Saarela näkee festivaalien kokonaismerkityksen muodostuvan taiteen itseisarvosta sekä tapahtuman matkailullisesta merkityksestä. Saarelan mukaan taide on parhaimmillaan kollektiivisena kokemuksena, ja festivaalien tärkeään rooliin kuuluu myös ihmisten kokoaminen yhteisen intohimon tai intressin äärelle. Luovat hankkeet edistävät osaltaan festivaalien tehtävää yhteisöllisten taidekokemusten mahdollistajana.

Tulevaisuuden tavoitteissa kasvu ja kestävyys

Taiteen ja kulttuurin sekä festivaalien tunnettuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistäminen näkyvät Pirkanmaan festivaalien toiminnassa myös tulevaisuudessa. Lisäksi meneillään oleva Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026 on Pirfestille tärkeä hanke, jossa paikalliset festivaalit pyritään pitämään aktiivisesti mukana. Hankkeen hakuteemat yhdenvertaisuudesta ”kylähyppelyyn”, ”leikkiin” ja ”rosoon” ovat Pirkanmaan festivaalien ydintä jo nyt, ja festivaalien näkökulmasta Pirkanmaan alueella on mahdollisuus erottua haussa edukseen nimenomaan aktiivisena ja kehittyvänä festivaalikeskittymänä.

Luova tapahtuma-ala on Pirkanmaalla vahvasti kasvava elinkeino, jonka kerrannaisvaikutukset esimerkiksi matkailun, kaupan ja logistiikan alan yrityksille ovat mittavat. Lisäksi tapahtumat kasvattavat alueen positiivista imagoa ja lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja asukastyytyväisyyttä. Pirkanmaan festivaalien nykyisen toiminnanjohtaja Tiina Kuusiston mukaan Pirfestin tulevaisuuden tavoitteissa on tehdä kulttuuritapahtumia entistä kävijä- ja ympäristöystävällisemmin sekä nostaa Pirkanmaan alueen tunnettuutta ja vetovoimaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin:

– Kasvun ja kestävyyden yhdistäminen ei välttämättä ole helppo tehtävä, mutta esimerkiksi lähimatkailun edistämisessä festivaalit voivat hyvinkin toimia suunnannäyttäjinä. Toisaalta etsimme tapoja tuoda festivaalitarjontaamme esiin myös alueelle saapuville kansainvälisille loma-, työ- tai kongressimatkailijoille. Tässä tehtävässä Pirfestin vahva yhteistyö Visit Tampereen kanssa tulee jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa.

Verkostosta voimaa ja vertaistukea

Pirkanmaan alueen festivaalikenttä muuttuu jatkuvasti, ja vuosittain sekä päättyy että syntyy monia mielenkiintoisia festivaaleja. Pirfestin seuraavat kymmenen vuotta tähtäävätkin festivaaliverkoston vahvistamiseen ja uusien festivaalitoimijoiden tavoittamiseen. Pirfestin nykyisen jäsenistön ohella Pirkanmaalla toimii lukuisia kulttuurifestivaaleja, joiden toiminnasta ja vaikuttavuudesta olisi myös tärkeää saada tietoa. Tapahtumatoimijoille kymmenvuotias verkosto tarjoaa tärkeän vertaistuen ja ammatillisen yhteisön, joka toimii monenlaisten yhteistyöprojektien alullepanijana sekä festivaalien yhteisenä äänitorvena.

***

Pirkanmaan festivaalien jäsenverkostoon voi hakea mukaan säännöllisesti toistuva, maakunnallisesti merkittävä festivaali, jota on ammattimaisesti järjestetty vähintään kolmen vuoden ajan. Lisätietoja löydät jäsensivultamme.

 

Artikkelikuva: Laura Vanzo / Visit Tampere